Αίτηση φοιτητή για Πρακτική Άσκηση

Συμβουλευτείτε τον ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΔΗΓΟ για την Π.Α. πριν υποβάλετε την αίτησή σας

  • Κάθε φοιτητής/τρια δικαιούται να συμμετάσχει σε ΠΑ μόνο μία φορά στη διάρκεια των σπουδών του/της. Αν κάποιος/α έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε ΠΑ είτε σε άλλο Τμήμα του ΠΔΜ είτε σε άλλο Πανεπιστήμιο, θα αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία.

    • Δηλώνω ότι δεν έχω πραγματοποιήσει ΠΑ κατά το παρελθόν, ούτε σε κανένα άλλο Τμήμα του ΠΔΜ ούτε σε άλλο Πανεπιστήμιο.
    • Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή.

© 2017 internship.uowm.gr