Το πρόγραμμα

«Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 2023-2024» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004516.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής (ΠΑΔΚΣ), 2021-2027»


Συνοπτική περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά:

α) στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματική και ποιοτική πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος καθώς και

β) σε κεντρικές υποστηρικτικές δράσεις.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π. Α.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποσκοπεί στην επαρκή προετοιμασία των φοιτητών/τριών προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εργαστούν σε αντικείμενο εργασίας με άμεση ή έμμεση συνάφεια με τις σπουδές τους. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Π.Α. αφορούν στην ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων των φοιτητών επιδιώκοντας την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους και  την ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην επαφή των φοιτητών/τριών με την αγορά εργασίας. Συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς και στη δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων της χώρας. Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσω της Π. Α.  μπορεί να βοηθήσει στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του/της φοιτητή/τριας, ο/η οποίος/α σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ορίσει τους επαγγελματικούς του/της στόχους ή ακόμα δεν έχει αναζητήσει εναλλακτικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τη λειτουργία του Προγράμματος Π. Α. επιδιώκει να:

 1. επεκτείνει ακόμα περισσότερο την Π.Α. στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών του
 2. καλύψει θεσμικά τις πολλαπλές δυνατότητες που έχουν οι φοιτητές/τριές του να εργαστούν σε διαφορετικούς εργασιακούς τομείς
 3. αναπτύξει τα κίνητρα που απαιτούνται, ώστε οι φοιτητές/τριές του να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας
 4. αυξήσει την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω της εξειδικευμένης κατάρτισης και εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών του
 5. αναδείξει τις δυνατότητες απασχόλησης των φοιτητών/τριών του μέσω της συνεργασίας του με εν δυνάμει εργοδότες τους
 6. βελτιώσει τη συνάφεια της υποχρεωτικής προπτυχιακής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την προσαρμογή των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων φοιτητών/τριών στις νέες επιχειρηματικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες

Η υλοποίηση της Πράξης γίνεται ως εξής:

Υποέργο 01: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 2023-2024»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004516.

ΠΕ 1.1 : Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Α.Ε.Ι.) ακαδ. έτους 2023-2024

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Διάρκεια 2 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών(Διάρκεια 2 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Διάρκεια 3 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Διάρκεια 3 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Διάρκεια 3 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (Διάρκεια 3 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Διάρκεια 3 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μαθηματικών (Διάρκεια 3 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γεωπονίας (Διάρκεια 2 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Διάρκεια 2 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Διάρκεια 2 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Διάρκεια 3 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Διάρκεια 2 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Διάρκεια 3 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Διάρκεια 3 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας (Διάρκεια 2 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μαιευτικής (Διάρκεια 6 μήνες)
 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής (Διάρκεια 3 μήνες)

Υποέργο 02: «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 2022-2023»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5183959.

Π 2: Υποστήριξη λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ακαδ. έτους 2023-2024

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Η υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος για το ακαδ. έτος 2022-2023

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες

 • διοικητική και τεχνική υποστήριξη του γραφείου πρακτικής άσκησης,
 • αμοιβές ιδρυματικού και επιστημονικών υπευθύνων,
 • μετακινήσεις,
 • δράσεις δημοσιότητας και προσέλκυσης φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης,
 • αναλώσιμα, προμήθεια / συντήρηση μικροεξοπλισμού

Παραδοτέα πράξης:

 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης  των φοιτητών/τριών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 • Υποστήριξη λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Λειτουργικότητα πράξης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία συντονισμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της Πράξης. Η σωστή υλοποίηση της Πράξης απαιτεί τη συστηματική παρακολούθησή της, μέσω μηχανισμών επίβλεψης ως προς την προσφερόμενη ποιότητα για τους/τις ίδιους/ες τους/τις φοιτητές/τριες και κατ’ επέκταση για το Πανεπιστήμιο. Η προτεινόμενη μέθοδος παρακολούθησης και εποπτείας του προγράμματος της πράξης είναι η ακόλουθη:

Α. Επιδίωξη της πράξης είναι οι φοιτητές/τριες να κατανοήσουν το γεγονός ότι εκπροσωπούν στους εργασιακούς χώρους, το Πανεπιστήμιο. Η επιτυχής παρουσία τους στους εργασιακούς χώρους ωφελεί τους/τις ίδιους/ες, αλλά ταυτόχρονα ωφελεί και την ίδια την Πράξη καθώς αυτό αποτελεί όρο για τη συνέχιση της συνεργασίας με τον φορέα ή την επιχείρηση που προσφέρει τη θέση εργασίας. Παράλληλα, προϋπόθεση για την ομαλή ένταξή τους στο περιβάλλον που θα εργασθούν είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση για τον φορέα ή την επιχείρηση που θα ενταχθούν, τη θέση που θα καλύψουν και τα καθήκοντα που θα έχουν.

Β. Οι φοιτητές/τριες σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τις συνεργασίες αλλά και τη δικτύωση του, τοποθετούνται στον φορέα υποδοχής (δημόσιο ή ιδιωτικό) που θα ασκηθούν. Έπειτα το γραφείο σε συνεργασία με το φορέα εκτελεί τις επιπλέον τεχνικές και διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται από την ημερομηνία εισόδου (Απογραφικό Δελτίο Εισόδου) του φοιτητή στον φορέα υποδοχής έως και την ημερομηνία εξόδου (Απογραφικό Δελτίο Εξόδου). Καθ’ όλη την περίοδο της πρακτικής άσκησης υπάρχει σταδιακή επικοινωνία μεταξύ Γραφείου Ιδρύματος, φορέα υποδοχής και φοιτητή/τρια για την ομαλή λειτουργία αλλά και επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Επιπρόσθετα παράλληλα ολοκληρώνονται και τα αντίστοιχα παραδοτέα της πράξης, τα οποία συνάδουν με το πλαίσιο σπουδών των εκάστοτε πανεπιστημιακών τμημάτων, των γνώσεων των φοιτητών/τριών, της εξειδίκευσης τους, ως το αρχικό εφόδιο προς την είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Εκπαιδευτικά εργαλεία που τους βοηθάνε είναι το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης, από τη συμπλήρωση του οποίου συγκεντρώνονται στοιχεία για την αξιολόγηση του/της φοιτητή/τριας για τον βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και για το θεσμό συνολικά. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται υλικό που προκύπτει από τα ερωτηματολόγια, εκθέσεις αξιολόγησης (αξιολόγηση φοιτητή και φορέα υποδοχής) και την τελική έκθεση του επιστημονικά υπευθύνου της ΠΑ. Επιπλέον, πραγματοποιούνται επαφές με του φορείς υποδοχής από τους επόπτες καθηγητές και το Γραφείο ΠΑ ώστε να διερευνηθεί ο βαθμός ικανοποίησης, τα πιθανά προβλήματα και προτάσεις.

Περιγραφή Προτεινόμενων ενδεικτικών δραστηριοτήτων επικοινωνίας για την ενημέρωση του κοινού και των συμμετεχόντων σχετικά με το σκοπό της πράξης και τη χρηματοδότηση της από το ΕΣΠΑ.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ακολουθεί όλες τις δεσμεύσεις του εθνικού και του κοινοτικού πλαισίου περί δημοσιότητας και ενημέρωσης των δυνητικών ωφελουμένων και της κοινής γνώμης καθώς και ως προς τη διαδικασία που αφορά στη δημοσιοποίηση και στη διάχυση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης (Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.  821/2014).

 • Η ιστοσελίδα της Π.Α. που πληροφορεί τους φοιτητές/τριες αλλά και το κοινό για το έργο της Π. Α. ανανεώνεται τακτικά.
 • Πραγματοποιούνται ενημερωτικές ημερίδες. Για την ενημέρωση του κοινού τυπώνονται αφίσες και φυλλάδια.
 • Χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση και διάχυση.
 • Γίνονται διαφημιστικές καταχωρήσεις και στέλνονται δελτία Τύπου στον τοπικό (Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Πτολεμαΐδα) τύπο και ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 • Υπάρχει συνεχής επικοινωνία με παραγωγικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις.
 • Σε κεντρικό επίπεδο μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης παρακολουθείται διαρκώς η πορεία της Π.Α.

Προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών:

Η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και η μη διάκριση αποτελεί κεντρικό στόχο της πολιτικής του ιδρύματός μας τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και στο επίπεδο της διοίκησης και της λειτουργίας των τμημάτων. Κατά την διαδικασία υλοποίησης και λειτουργίας του προγράμματος και ιδιαίτερα κατά την επιλογή των ασκούμενων φοιτητών/τριών εφαρμόζεται κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας των φύλων αλλά προάγει την καταπολέμηση των στερεοτύπων ως προς τα φύλα καθώς όλοι οι φοιτητές/τριες, αντιμετωπίζονται ισότιμα σε όλες τις δράσεις του προγράμματος.

Αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, εθνικής/εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετησίου προσανατολισμού:

Τηρούνται όλες οι διαδικασίες που διασφαλίζουν τις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της εθνικής/εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, ιδεολογικών πεποιθήσεων, ύπαρξης αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση των αιτουμένων συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Π.Α. απαιτεί την ύπαρξη κριτηρίων αξιολόγησης για την επιλογή των ωφελουμένων σε κάθε Τμήμα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ΠΑ τα οποία έχουν την έγκριση της Συνέλευσης. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των φοιτητών/τριών που πρόκειται να κάνουν Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ, εγκρίνονται και επικυρώνονται από τη Συνέλευση του εκάστοτε Τμήματος και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την υλοποίηση του Προγράμματος Π.Α.

Διασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία:

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εφαρμόζει όλα όσα ορίζει η εθνική και η κοινοτική νομοθεσία για την άρση του αποκλεισμού των ανισοτήτων και για την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ.  Επί του προκειμένου θα πρέπει να τονίσουμε ότι:

 • Τα εισαγωγικά σεμινάρια και οι ημερίδες διεξάγονται σε κτηριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι φιλικές προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Η ιστοσελίδα της Π.Α. δίνει τη δυνατότητα στα ΑμεΑ της ίδιας πληροφόρησης με τους υπόλοιπους φοιτητές/τριες.
 • Η παρακολούθηση από καθηγητή/επόπτη του φοιτητή/τριας ΑμεΑ δίνει τη δυνατότητα της άμεσης άρσης αποκλεισμού που μπορεί να παρατηρηθεί στο χώρο εκπαίδευσής του/της σε φορέα υποδοχής.
 • Η παροχή δυνατότητας να ζητηθεί όποτε χρειαστεί η συνδρομή ειδικού για άτομα με ειδικές ανάγκες μιας και στο πανεπιστήμιό μας υπάρχουν 2 μέλος Δ.Ε.Π. κι ένα μέλος ΕΔΙΠ με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την ειδική αγωγή και 6 ακόμα μέλη Δ.Ε.Π. με γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με το πεδίο της Ψυχολογίας.

Αναγκαιότητα πράξης

Το ζήτημα της σύνδεσης των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι οικονομικό και κοινωνικό. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και στόχος του είναι να συνεχίσει να αποτελεί κεντρική παράμετρο ως μέσο για την αντιμετώπιση  της ανεργίας, στο πλαίσιο των πολιτικών για την απασχόληση. Μέσω της μέχρι σήμερα λειτουργίας του θεσμού της Π.Α. έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της σύνδεσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας, ζήτημα το οποίο αποτελεί, ζητούμενο και απαίτηση και των δύο εμπλεκομένων πλευρών. Με τη διεύρυνση των ήδη υπαρχουσών συνεργασιών, αλλά και τη δημιουργία νέων μεταξύ του Ιδρύματος μας και της Αγοράς Εργασίας, η Πρακτική Άσκηση έχει ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη και προώθηση της απασχόλησης των νέων επιστημόνων, στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής τους στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Από τη μία πλευρά, οι επιχειρήσεις αναζητούν νέο καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και από την άλλη, οι φοιτητές/τριες αναζητούν εργασιακές ευκαιρίες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στην πράξη. Η Π. Α. των τμημάτων του ΠΔΜ, εκτός από την επικοινωνία με Φορείς/Επιχειρήσεις του ευρύτερου ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, βοηθάει στην εδραίωση των δεσμών του Ιδρύματος με τις τοπικές κοινωνίες.  Επίσης η Π. Α. δύναται να πραγματοποιηθεί και στο εξωτερικό ανοίγοντας έτσι δυνατότητες εκτός των ελληνικών συνόρων. Με τη λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, σε συνδυασμό με την προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης  των υπηρεσιών του, αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά ορισμένα επί μέρους ζητήματα, όπως:

 • Η συνεχής υποστήριξη των φοιτητών/τριών, ώστε να καταστούν ικανοί να κατανοήσουν τη διαδικασία επιλογής σταδιοδρομίας, να καταρτιστούν σχετικά με το αντικείμενο τους, να αναπτύξουν τις αξίες, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και δυνατότητές τους, να αναγνωρίζουν τις κατάλληλες ευκαιρίες, να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα και να κατακτήσουν τη γνώση για να εκμεταλλευτούν αυτές τις επιλογές τόσο άμεσα, μετά την αποφοίτησή τους, όσο και μελλοντικά.
 • Η άμεση και ουσιαστική ενημέρωση φοιτητών/τριών για την αγορά εργασίας, τις απαιτούμενες προδιαγραφές των θέσεων εργασίας σε ζήτηση, τις οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 • Η διασύνδεση του ΠΔΜ με τους εργοδοτικούς φορείς, η στενότερη συνεργασία με αυτούς και η καλύτερη πληροφόρηση τους για το προφίλ των φοιτητών/τριών και αποφοίτων του Ιδρύματος, ώστε να αναζητούν επιστημονικό, εξειδικευμένο προσωπικό άμεσα.
 • Η ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, όσον αφορά στις ειδικότητες των αποφοίτων του Πανεπιστημίου, καθώς και για τις παραμέτρους που επηρεάζουν την απορρόφησή τους

Μέσα από την Πρακτική Άσκηση ενισχύονται, υποστηρίζονται και διευρύνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Η ενίσχυση μηχανισμών για την επίτευξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ Τμημάτων του ΠΔΜ και επιχειρήσεων μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Π.Α. Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ», τα οποία λειτουργούν ώστε να διευκολύνουν και να ενισχύουν την επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, ενισχύοντας τη συνεργασία και την επίτευξη κοινά αποδεκτών στόχων.
 • Η αξιολόγηση και αντιστοίχιση θέσεων Π.Α. και αιτήσεων υποψηφίων, που οδηγεί στην τοποθέτηση ασκούμενων σε θέσεις με κριτήριο την κατεύθυνση σπουδών που ακολουθούν, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τους, τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και την ανάγκη απόκτησης γνώσεων και εμπειριών από διαφορετικούς επιχειρηματικούς χώρους.
 • Η θεσμοθέτηση της Π.Α. ως μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος.
 • Η ανάπτυξη ιστοσελίδας για την ενημέρωση υποψηφίων, ασκουμένων και φορέων υποδοχής. Οι ασκούμενοι/νες ενημερώνονται για το φορέα υποδοχής, για το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις τους και για τη θέση που θα τοποθετηθούν και οι φορείς υποδοχής ενημερώνονται για τα στοιχεία, τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των ασκουμένων.
 • Ο ορισμός εποπτών από τους φορείς υποδοχής για την παρακολούθηση των ασκουμένων.
 • Η ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας των φοιτητών/τριών στο φορέα υποδοχής από επιβλέποντες Καθηγητές. Η παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των ασκουμένων, το βαθμό ικανοποίησης των φορέων υποδοχής.
 • Η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος που αφορά τη συγκέντρωση και καταχώρηση στοιχείων σχετικών με την υλοποίηση των Προγραμμάτων Π.Α. των Τμημάτων με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, τη βελτίωση της υλοποίησης και την αξιολόγηση του προγράμματος.

Η Π. Α. επιτελεί ουσιαστικό ρόλο στο να κατανοήσουν οι φοιτητές του Ιδρύματος τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να προσδιορίσουν τα προσωπικά τους προσόντα, γνωρίζοντας τις εναλλακτικές επιλογές και εξετάζοντας τους τρόπους που θα οδηγηθούν σε αποτελεσματικότερες αποφάσεις για την εκπαίδευση και την καριέρα τους. Συνοπτικά μέσω της Π.Α. το ΠΔΜ επιδιώκει την:

 • Απόκτηση κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών μέσα από συμπληρωματική εκπαίδευση για την ανάληψη επαγγελματικού ρόλου.
 • Ενδυνάμωση και ενθάρρυνση των φοιτητών/τριών για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
 • Ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού περίγυρου.
 • Κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση και ένταξη των φοιτητών/τριών.
 • Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας.
 • Άρση ανισοτήτων/διακρίσεων και προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στην αγορά εργασίας.
 • Ενδυνάμωση της θέσης των νέων που απειλούνται με αποκλεισμό.
 • Αύξηση της απασχόλησης.
 • Ενδυνάμωση της δικτύωσης κοινωνικών και εργασιακών φορέων με τους φοιτητές του ΠΔΜ.
 • Ενίσχυση της δικτύωσης της τοπικής κοινότητας με τους φοιτητές/τριες του Ιδρύματος.

© 2017 internship.uowm.gr