Το πρόγραμμα

Συνοπτική περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά:

α) στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματική και ποιοτική πρακτική άσκηση των φοιτητών του Ιδρύματος καθώς και

β) σε κεντρικές υποστηρικτικές δράσεις.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π. Α.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποσκοπεί στην επαρκή προετοιμασία των φοιτητών/ριών προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εργαστούν σε αντικείμενο εργασίας με άμεση ή έμμεση συνάφεια με τις σπουδές τους. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Π.Α. αφορούν στην ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων των φοιτητών επιδιώκοντας την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους και  την ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην επαφή των φοιτητών/ριών με την αγορά εργασίας. Συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές/ριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς και στη δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων της χώρας. Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσω της Π. Α.  μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του/της φοιτητή/τριας, ο/η οποίος/α σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ορίσει τους επαγγελματικούς του/της στόχους ή ακόμα δεν έχει αναζητήσει εναλλακτικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τη λειτουργία του Προγράμματος Π. Α. επιδιώκει να:

 1. Επεκτείνει ακόμα περισσότερο την Π.Α. στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών του.
 2. Καλύψει θεσμικά τις πολλαπλές δυνατότητες που έχουν οι φοιτητές/ριές του να εργαστούν σε διαφορετικούς εργασιακούς τομείς.
 3. Αναπτύξει τα κίνητρα που απαιτούνται, ώστε οι φοιτητές/ριές του να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας.
 4. Αυξήσει την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω της εξειδικευμένης κατάρτισης και εκπαίδευσης των φοιτητών/ριών του.
 5. Αναδείξει τις δυνατότητες απασχόλησης των φοιτητών/ριών του μέσω της συνεργασίας του με εν δυνάμει εργοδότες τους.
 6. Βελτιώσει τη συνάφεια της υποχρεωτικής προπτυχιακής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την προσαρμογή των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων φοιτητών/ριών στις νέες επιχειρηματικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες

Η υλοποίηση της Πράξης γίνεται ως εξής:

Υποέργο αρ.1: Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 • ΠΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 2
 • ΠΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 2
 • ΠΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 3
 • ΠΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 3
 • ΠΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 3
 • ΠΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 3

Υποέργο αρ.2: Κεντρικές Δράσεις για την ΠΑ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ Π.Α. ΠΡΟΒΟΛΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Παραδοτέα πράξης:

 • Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης  των φοιτητών/ριών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 • Υποστήριξη λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Λειτουργικότητα πράξης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία συντονισμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της Πράξης. Η/Ο Ιδρυματικά Υπεύθυνη/ος με εμπειρία σε οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων μπορεί να φέρει σε πέρας την διαχείριση, διοίκηση και παρακολούθηση του έργου. Η σωστή υλοποίηση της Πράξης απαιτεί τη συστηματική παρακολούθησή της, μέσω μηχανισμών επίβλεψης ως προς την προσφερόμενη ποιότητα για τους ίδιους τους φοιτητές και κατ’ επέκταση για το Πανεπιστήμιο. Η προτεινόμενη μέθοδος παρακολούθησης και εποπτείας του προγράμματος της πράξης είναι η ακόλουθη:

Α. Επιδίωξη της πράξης είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν το γεγονός ότι εκπροσωπούν στους εργασιακούς χώρους, το Πανεπιστήμιο. Η επιτυχής παρουσία τους στους εργασιακούς χώρους ωφελεί τους ίδιους, αλλά ταυτόχρονα ωφελεί και την ίδια την Πράξη καθώς αυτό αποτελεί όρο για τη συνέχιση της συνεργασίας με τον φορέα ή την επιχείρηση που προσφέρει τη θέση εργασίας. Παράλληλα, προϋπόθεση για την ομαλή ένταξή τους στο περιβάλλον που θα εργασθούν είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση για τον φορέα ή την επιχείρηση που θα ενταχθούν, τη θέση που θα καλύψουν και τα καθήκοντα που θα έχουν.

 1. Οι φοιτητές σε συνεργασία με το γραφείο πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τις συνεργασίες αλλά και τη δικτύωση του, τοποθετούνται στον φορέα υποδοχής (δημόσιο ή ιδιωτικό) που θα ασκηθούν. Έπειτα το γραφείο σε συνεργασία με το φορέα εκτελεί τις επιπλέον τεχνικές και διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται από την ημερομηνία εισόδου (Απογραφικό Δελτίο Εισόδου) του φοιτητή στον φορέα υποδοχής έως και την ημερομηνία εξόδου (Απογραφικό Δελτίο Εξόδου). Καθ’ όλη την περίοδο της πρακτικής άσκησης υπάρχει σταδιακή επικοινωνία μεταξύ γραφείου ιδρύματος, φορέα υποδοχής και φοιτητή για την ομαλή λειτουργία αλλά και επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Επιπρόσθετα παράλληλα ολοκληρώνονται και τα αντίστοιχα παραδοτέα της πράξης, τα οποία συνάδουν με το πλαίσιο σπουδών των εκάστοτε πανεπιστημιακών τμημάτων, των γνώσεων των φοιτητών, της εξειδίκευσης τους, ως το αρχικό εφόδιο προς την είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Εργαλεία (εκπαιδευτικά) που τους βοηθάνε είναι το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης, από τη συμπλήρωση του οποίου συγκεντρώνονται στοιχεία για την αξιολόγηση του/της φοιτητή/ριας για τον βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και για το θεσμό συνολικά. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται υλικό που προκύπτει από τα Ερωτηματολόγια, τις Ενδιάμεσες και Τελικές Εκθέσεις Προόδου Π.Α. αλλά και των Εντύπων Αξιολόγησης (αξιολόγηση φοιτητή, αξιολόγηση φορέα υποδοχής) και τα Τεύχη Παρακολούθησης. Επιπλέον, πραγματοποιούνται επαφές και με τις επιχειρήσεις, όπου με συνέντευξη (ή ερωτηματολόγιο) διερευνάται ο βαθμός ικανοποίησης, τα πιθανά προβλήματα και προτάσεις.

Περιγραφή Προτεινόμενων ενδεικτικών δραστηριοτήτων επικοινωνίας για την ενημέρωση του κοινού και των συμμετεχόντων σχετικά με το σκοπό της πράξης και τη χρηματοδότηση της από το ΕΣΠΑ.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ακολουθεί όλες τις δεσμεύσεις του εθνικού και του κοινοτικού πλαισίου περί δημοσιότητας και ενημέρωσης των δυνητικών ωφελουμένων και της κοινής γνώμης καθώς και ως προς τη διαδικασία που αφορά στη δημοσιοποίηση και στη διάχυση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης (Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.  821/2014).

 • Η ιστοσελίδα της Π.Α. που πληροφορεί τους φοιτητές/ριες αλλά και το κοινό για το έργο της Π. Α. ανανεώνεται τακτικά.
 • Πραγματοποιούνται ενημερωτικές ημερίδες. Για την ενημέρωση του κοινού τυπώνονται αφίσες και προσκλήσεις.
 • Γίνονται διαφημιστικές καταχωρήσεις και στέλνονται δελτία Τύπου στον τοπικό (Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη) τύπο και ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 • Υπάρχει συνεχής επικοινωνία με παραγωγικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις.
 • Σε κεντρικό επίπεδο μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης παρακολουθείται διαρκώς η πορεία της Π.Α.

Προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών:

Η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και η μη διάκριση αποτελεί κεντρικό στόχο της πολιτικής του ιδρύματός μας τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και στο επίπεδο της διοίκησης και της λειτουργίας των τμημάτων. Κατά την διαδικασία υλοποίησης και λειτουργίας του προγράμματος και ιδιαίτερα κατά την επιλογή των ασκούμενων φοιτητών εφαρμόζεται κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά προάγει την καταπολέμηση των στερεοτύπων για την θέση της γυναίκας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία καθώς όλοι οι φοιτητές/ριες, ανεξαρτήτως φύλου, αντιμετωπίζονται ισότιμα σε όλες τις δράσεις του προγράμματος.

Αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, εθνικής/εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετησίου προσανατολισμού:

Τηρούνται όλες οι διαδικασίες που διασφαλίζουν τις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της εθνικής/εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, ιδεολογικών πεποιθήσεων, ύπαρξης αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση των αιτουμένων συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Π.Α. απαιτεί την ύπαρξη κριτηρίων σε κάθε Τμήμα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα τα οποία έχουν την έγκριση της Γ.Σ. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των φοιτητών/ριών που πρόκειται να κάνουν Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ, εγκρίνονται και επικυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την υλοποίηση του Προγράμματος Π.Α.

Διασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία:

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εφαρμόζει όλα όσα ορίζει η εθνική και η κοινοτική νομοθεσία για την άρση του αποκλεισμού των ανισοτήτων και για την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ.  Επί του προκειμένου θα πρέπει να τονίσουμε ότι:

 • Τα εισαγωγικά σεμινάρια και οι ημερίδες διεξάγονται σε κτηριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι φιλικές προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Η ιστοσελίδα της Π.Α. δίνει τη δυνατότητα στα ΑμεΑ της ίδιας πληροφόρησης με τους υπόλοιπους φοιτητές/ριες.
 • Η παρακολούθηση από καθηγητή/επόπτη του φοιτητή/ριας ΑμεΑ δίνει τη δυνατότητα της άμεσης άρσης αποκλεισμού που μπορεί να παρατηρηθεί στο χώρο εκπαίδευσής του/της σε φορέα υποδοχής.
 • Η παροχή δυνατότητας να ζητηθεί όποτε χρειαστεί η συνδρομή ειδικού για άτομα με ειδικές ανάγκες μιας και στο πανεπιστήμιό μας υπάρχει 1 μέλος Δ.Ε.Π. κι ένα μέλος ΕΔΙΠ με σχετικό γνωστικό αντικείμενο και 6 ακόμα μέλη Δ.Ε.Π. με γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την ψυχολογία.

Αναγκαιότητα πράξης

Το ζήτημα της σύνδεσης των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι οικονομικό και κοινωνικό. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και στόχος του είναι να συνεχίσει να αποτελεί κεντρική παράμετρο ως μέσο για την αντιμετώπιση  της ανεργίας, στο πλαίσιο των πολιτικών για την απασχόληση. Μέσω της μέχρι σήμερα λειτουργίας του θεσμού της Π.Α. έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της σύνδεσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας, ζήτημα το οποίο αποτελεί, ζητούμενο και απαίτηση και των δύο εμπλεκομένων πλευρών. Με τη διεύρυνση των ήδη υπαρχουσών συνεργασιών, αλλά και τη δημιουργία νέων μεταξύ του Ιδρύματος μας και της Αγοράς Εργασίας, η Πρακτική Άσκηση έχει ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη και προώθηση της απασχόλησης των νέων επιστημόνων, στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής τους στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Από τη μία πλευρά, οι επιχειρήσεις αναζητούν νέο καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και από την άλλη, οι φοιτητές αναζητούν εργασιακές ευκαιρίες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στην πράξη. Η Π. Α. των τμημάτων του ΠΔΜ, εκτός από την επικοινωνία με Φορείς/Επιχειρήσεις του ευρύτερου ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, βοηθάει στην εδραίωση των δεσμών του Ιδρύματος με τις τοπικές κοινωνίες.  Επίσης η Π. Α. δύναται να πραγματοποιηθεί και στο εξωτερικό ανοίγοντας έτσι δυνατότητες εκτός των ελληνικών συνόρων. Με τη λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, σε συνδυασμό με την προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης  των υπηρεσιών του, αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά ορισμένα επί μέρους ζητήματα, όπως :

 • Η συνεχής υποστήριξη των φοιτητών/ριών, ώστε να καταστούν ικανοί να κατανοήσουν τη διαδικασία επιλογής σταδιοδρομίας, να καταρτιστούν σχετικά με το αντικείμενο τους, να αναπτύξουν τις αξίες, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και δυνατότητές τους, να αναγνωρίζουν τις κατάλληλες ευκαιρίες, να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα και να κατακτήσουν τη γνώση για να εκμεταλλευτούν αυτές τις επιλογές τόσο άμεσα, μετά την αποφοίτησή τους, όσο και μελοντικά.
 • Η άμεση και ουσιαστική ενημέρωση φοιτητών/ριών για την αγορά εργασίας, τις απαιτούμενες προδιαγραφές των θέσεων εργασίας σε ζήτηση, τις οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 • Η διασύνδεση του ΠΔΜ με τους εργοδοτικούς φορείς, η στενότερη συνεργασία με αυτούς και η καλύτερη πληροφόρηση τους για το προφίλ των φοιτητών/ριών και αποφοίτων του Ιδρύματος, ώστε να αναζητούν επιστημονικό, εξειδικευμένο προσωπικό άμεσα.
 • Η ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, όσον αφορά στις ειδικότητες των αποφοίτων του Πανεπιστημίου, καθώς και για τις παραμέτρους που επηρεάζουν την απορρόφησή τους

Μέσα από την Πρακτική Άσκηση ενισχύονται, υποστηρίζονται και διευρύνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Η ενίσχυση μηχανισμών για την επίτευξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ Τμημάτων του ΠΔΜ και επιχειρήσεων μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Π.Α. Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ», τα οποία λειτουργούν ώστε να διευκολύνουν και να ενισχύουν την επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, ενισχύοντας τη συνεργασία και την επίτευξη κοινά αποδεκτών στόχων.
 • Η αξιολόγηση και αντιστοίχιση θέσεων Π.Α. και αιτήσεων υποψηφίων, που οδηγεί στην τοποθέτηση ασκούμενων σε θέσεις με κριτήριο την κατεύθυνση σπουδών που ακολουθούν, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τους, τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και την ανάγκη απόκτησης γνώσεων και εμπειριών από διαφορετικούς επιχειρηματικούς χώρους.
 • Η θεσμοθέτηση της Π.Α. ως μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος.
 • Η ανάπτυξη ιστοσελίδας για την ενημέρωση υποψηφίων, ασκουμένων και φορέων υποδοχής. Οι ασκούμενοι/νες ενημερώνονται για το φορέα υποδοχής, για το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις τους και για τη θέση που θα τοποθετηθούν και οι φορείς υποδοχής ενημερώνονται για τα στοιχεία, τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των ασκουμένων.
 • Ο ορισμός υπεύθυνων από τους φορείς υποδοχής για την παρακολούθηση των ασκουμένων.
 • Η ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας των φοιτητών/τριών στο φορέα υποδοχής από επιβλέποντες Καθηγητές. Η παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των ασκουμένων, το βαθμό ικανοποίησης των φορέων υποδοχής.
 • Η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος που αφορά τη συγκέντρωση και καταχώρηση στοιχείων σχετικών με την υλοποίηση των Προγραμμάτων Π.Α. των Τμημάτων με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, τη βελτίωση της υλοποίησης και την αξιολόγηση του προγράμματος.

Η Π. Α. επιτελεί ουσιαστικό ρόλο στο να κατανοήσουν οι φοιτητές του Ιδρύματος τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να προσδιορίσουν τα προσωπικά τους προσόντα, γνωρίζοντας τις εναλλακτικές επιλογές και εξετάζοντας τους τρόπους που θα οδηγηθούν σε αποτελεσματικότερες αποφάσεις για την εκπαίδευση και την καριέρα τους. Συνοπτικά μέσω της Π.Α. το ΠΔΜ επιδιώκει την:

 • Απόκτηση κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών/ριών μέσα από συμπληρωματική εκπαίδευση για την ανάληψη επαγγελματικού ρόλου.
 • Ενδυνάμωση και ενθάρρυνση των φοιτητών/ριών για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
 • Ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού περίγυρου.
 • Κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση και ένταξη των φοιτητών.
 • Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας.
 • Άρση ανισοτήτων/διακρίσεων και προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στην αγορά εργασίας.
 • Ενδυνάμωση της θέσης των νέων που απειλούνται με αποκλεισμό.
 • Αύξηση της απασχόλησης.
 • Ενδυνάμωση της δικτύωσης κοινωνικών και εργασιακών φορέων με τους φοιτητές του ΠΔΜ.
 • Ενίσχυση της δικτύωσης της τοπικής κοινότητας με τους φοιτητές/ριες του Ιδρύματος.

© 2017 internship.uowm.gr